ມາຮູ້ຈັກ ຂັ້ນຂອງສິ່ງກໍ່ສ້າງໃນລາວ ຕາມການກຳນົດຂອງກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງກັນດີກວ່າ

ເທົ່າທີ່ເຫັນກັນ, ການເກີດຂື້ນ ຂອງສິ່ງກໍ່ສ້າງໃນຍົກນີ້ ໄວຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ແລະ ບາງຄັ້ງເກີດຂື້ນບ່ອນທີ່ເຮົາຄິດວ່າ ບໍ່ຄວນຈະສ້າງກໍ່ມີ ແຕ່ຢ່າຢ້າວຄິດໄປເອງ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈລະບຽບການປຸກສ້າງທີ່ທາງ ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງກຳນົດ ຈະບໍ່ໄດ້ເປັນການເຂົ້າໃຈແບບຜິດໆກັນ

ໃນມື້ນີ້ຈະຂໍນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ລະດັບຂັ້ນຂອງສິ່ງປຸກສ້າງ ທີ່ທາງກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງກຳນົດ ຄືມີ ຢູ່ 3 ຂັ້ນ ຄື ນ້ອຍ ກາງ ແລະ ໃຫຍ່

ລະດັບງານກໍ່ສ້າງທີ່ມີຜົນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

ສົນໃຈດາວໂຫຼດ  ຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ ມາສືກສາລາຍລະອຽດໄດ້

 

Posted in ເລື່ອງກົດໝາຍ.