ການສະເໜີລົງທືນ ແລະ ກົນໄກການບໍລິຫານວຽກງານກ່ຽວກັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

I ການລົງທຶນໃນ ຂພສ

          ການລົງທຶນໃນ ຂພສ ປະກອບດ້ວຍ 2 ຮູບການ ຄື:

 1. ການລົງທຶນທົ່ວໄປ: ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ ສາມາດລົງທຶນໃນທຸກຂະແໜງການ ພາຍໃນ ຂພສ, ຍົກເວັ້ນ ກິດຈະການທີ່ລັດຖະບານເກືອດຫ້າມ ເປັນຕົ້ນ ການຊື້ຂາຍ ການຜະລິດອາວຸດສຶກ, ສິ່ງເສບຕິດ, ສານເຄມີທີ່ເປັນຜິດ, ກິດຈະການທີ່ພາໃຫ້ມີການທຳລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ, ການບໍລິການທີ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ, ທຳລາຍຄວາມຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ການລົງທຶນທົ່ວໄປ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມໃດໆ ຈາກ ຂພສ.
 2. ການລົງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ: ການລົງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ ຕາມການກຳນົດຂອງຄະນະບໍລິຫານ ຫລື ສະພາບໍລິຫານເສດຖະກິດ ຂພສ ເປັນຕົ້ນ ອຸດສາຫະກຳເອເລັກໂຕຼນິກ, ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ການຜະລິດອຸປະກອນກໍ່ສ້າງທັນສະໄໝ, ໂຄງລ່າງແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ການຜະລິດ – ປຸງແຕ່ງກະສິກຳສະອາດ, ຜະລິດຕະພັນປອດສາຜິດ, ການຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກ, ການປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ເປັນປ່າ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ສ່ວນສາທາລະນະ ແລະ ກິດຈະການລົງທຶນອື່ນໆ ຕາມທີ່ ຂພສ ເຫັນວ່າເໝາະສົມ ແລະ ມີທ່າແຮງ.

 

II ການສະເໜີການລົງທຶນໃນ ຂພສ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງລົງທຶນຢູ່ ຂພສ ໃຫ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງການລົງທຶນຕໍ່ຄະນະບໍລິຫານງານ ຫລື ສະພາບໍລິຫານເສດຖະກິດ ຂພສ ແລ້ວແຕ່ກໍລະນີ ຕາມແບບພິມທີ່ກຳນົດອອກ.

          ຜູລົງທຶນ ສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງການລົງທຶນໂດຍຜ່ານແຟັກ, ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຼນິກ ຫລື ຍື່ນໂດຍກົງຕໍ່ຫ້ອງການບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວຂອງ ຂພສ ແລ້ວແຕ່ກໍລະນີ.

III ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ

1. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງ ຄະນະ/ສະພາບໍລິຫານ ຂພສ.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງ ຂພສ ລວມມີ ຄະນະບໍລິຫານ/ສະພາບໍລິຫານເສດຖະກິດ, ຫ້ອງການບໍລິຫານນ້ອຍ-ສັງຄົມກວ້າງ (ຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ) ຊຶ້ງອາດແບ່ງອອກເປັນຫລາຍຫນ່ວຍງານ ຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງແຕ່ລະເຂດ ເຊັ່ນ: (1) ກຸ່ມຜູ້ພັດທະນາ, (2) ກຸ່ມເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ຢູ່ໃນແຕ່ລະກຸ່ມອາດແບ່ງອອກເປັນຫລາຍຫນ່ວຍງານ ດັ່ງນີ້:

 

2. ຫລັກການພື້ນຖານໃນການບໍລິຫານນ້ອຍສັງຄົມກວ້າງ (ຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ)

ການບໍລິຫານນ້ອຍ-ສັງຄົມກວ້າງ (ຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ) ແມ່ນປະຕິບັດຕາມຫລັກການລວມ ໃນລັກສະນະຂອງການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ ໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນທີ່ກະທັດຫັດວ່ອງໄວ, ປະດິດສ້າງ, ໂປງໃສ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້. ການຕົກລົງບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຂພສ ຕ້ອງຜ່ານກອງປະຊຸມຂອງຄະນະບໍລິຫານ/ສະພາບໍລິຫານເສດຖະກິດ, ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລື ກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫ້ອງການບໍລິຫານນ້ອຍ-ສັງຄົມກວ້າງເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຄົບວົງຈອນ, ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂື້ນກັບຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ບໍລິການຢູ່ພາຍໃນເຂດ ໂດຍປະຕິບັດຕາມວັນເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້. ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຕ້ອງປະກາດຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ ຕິດຢູ່ຫ້ອງການບໍລິຫານນ້ອຍ-ສັງຄົມກວ້າງ.

ໜ້າທີ່ພື້ນຖານຂອງຫ້ອງການບໍລິຫານນ້ອຍ-ສັງຄົມກວ້າງ (ຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ)

 

3. ຫ້ອງການບໍລິຫານນ້ອຍສັງຄົມກວ້າງ (ຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ)

ຫ້ອງການບໍລິຫານນ້ອຍ-ສັງຄົມກວ້າງ (ຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ) ແມ່ນສູນລວມການບໍລິການ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຂພສ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກການຮັບເອກະສານ ຫລື ຂໍ້ສະເໜີຂອງຜູ້ລົງທຶນ, ຜູ້ບໍໍລິການ ຈົນຮອດຂັ້ນຕອນຂອງການແກ້ໄຂ, ອະນຸຍາດ ແລະ ສົ່ງເອກະສານຄືນໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວລວມມີ:

 1. ໃບຢັ້ງຢືນສິດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ;
 2. ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
 3. ການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ (ວັດຖຸດິບ, ເຄື່ອງຈັກ, ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ສິນຄ້າ ແລະ ອື່ນໆ);
 4. ໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າແຮງງານ (ບັດປະຈຳຕົວ ແລະ ບັດແຮງງານ);
 5. ການເກັບພາສີ-ອາກອນ (ເງິນເດືອນ ແລະ ອາກອນມູນຄ່າເພິີ່ມ);
 6. ໃບອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ສຳນັກງານ, ສູນບໍລິການ, ຮ້ານຄ້າ ແລະ ໂຮງງານ;
 7. ໃບອະນຸຍາດສິ່ງແວດລ້ອມ;

 

IV ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ການບໍລິຫານນ້ອຍ-ສັງຄົມກວ້າງ (ຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ)

1. ການເຊົ່າສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຢູ່ ຂພສ

1. ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະເໜີ

 • ບຸກຄົນ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 • ມີໃບແຈ້ງໂທດເລກທີ 3 (ສະເພາະຄົນລາວ);
 • ມີຖານະທາງດ້ານການເງິນ;

2. ເອກະສານປະກອບ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດ

 • ຄຳຮ້ອງຂໍເຊົ່າສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (ຕາມແບບຟອມຂອງ ຂພສ);
 • ສັນຍາຮ່ວມທຸລະກິດ (ຖ້າມີຫລາຍພາກສ່ວນຮ່ວມລົງທຶນ);
 • ສຳເນົາບັດປະຈຸຕົວ, ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ ແລະ ໃບແຈ້ງໂທດເລກ 3 (ສຳລັດຜູ້ງລົງທຶນພາຍໃນ);
 • ສຳເນົາປັດສປໍ ແລະ ຊີວະປະຫວັດຂອງຜູ້ລົງທຶນ (ສຳລັບຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ);
 • ໃບມອບສິດ (ຕາມແບບຟອມຂອງ ຂພສ);

3. ຂັ້ນຕອນໃນການພິຈາລະນາ

 • ຜູ້ລົງທຶນຍື່ນໃບສະເຫນີ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາຢູ່ຫອ້ງການບໍລິການປະຕູດຽວຂອງ ຂພສ ທີ່ຕົນເອງສົນໃຈຈະລົງທຶນ;
 • ຜູ້ລົງທຶນ ຕົກລົງ ເຫັນດີ ກັບຜູ້ພັດທະນາ ກ່ຽວກັບອັດຕາຄ່າເຊົ່າ, ໄລຍະເວລາ, ຮູບແບບການຊຳລະ;
 • ຜູ້ພັດທະນາເຊັນສັນຍາເຊົ່າທີ່ດິນກັບຜູ້ລົງທຶນ ຫລັງຈາກນັ້ນ ສະເຫນີ ຄະນະບໍລິຫານເຂດ ຫລື ສະພາບໍລິຫານເສດຖະກິດ ອອກໃບອະນຸຍາດເຊົ່າສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຕາມໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາເຊົ່າ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ (ຕາມແບບຟອມຂອງ ຂພສ). ໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາເຊົ່າທີ່ດິນສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນອາຍຸຂອງສັນຍາການພັດທະນາ ຂພສ.

 

2. ການຂໍໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ

1. ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ຂໍສະເໜີ

 • ບຸກຄົນ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 • ມີໃບອະນຸຍາດເຊົ່າສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຢູ່ໃນ ຂພສ (ເຊົ່າກັບຜູ້ພັດທະນາ);
 • ມີໃບແຈ້ງໂທດເລກທີ 3. (ສະເພາະຄົນລາວ);

2. ເອກະສານປະກອບ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດ

 • ຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ (ຕາມແບບຟອມຂອງ ຂພສ);
 • ໃບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ອອກໃຫ້ໂດຍ ຄະນະບໍລິຫານເຂດ (ຊຳລະຄ່າເຊົ່າທີ່ດິນແລ້ວ);
 • ສັນຍາຮ່ວມທຸລະກິດ (ຖ້າມີຫລາຍພາກສ່ວນຮ່ວມລົງທຶນ);
 • ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ, ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ ແລະ ໃບແຈ້ງໂທດເລກ3 (ສຳລັບນັກລົງທຶນພາຍໃນ);
 • ສຳເນົາບັດຜ່ານແດນ ແລະ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງຜູ້ລົງທຶນ (ສຳລັບນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ);
 • ໃບມອບສິດ (ຕາມແບບຟອມຂອງ ຂພສ).

3. ຂັ້ນຕອນການອອກ ແລະ ການຕໍ່ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ

 • ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດເຊົ່າສິດນຳໃຊ້ດິນແລ້ວ ຜູ້ລົງທຶນຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ພ້ອມດ້ວຍ ເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ ເພື່ອພິຈາລະນາ;
 • ຄະນະບໍລິຫານ/ສະພາບໍລິຫານເສດຖະກິດ ອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫ້ (ຕາມແບບຟອມຂອງ ຂພສ) ຊ້າສຸດບໍ່ເກີນ 3 ວັນ ໄລຍະເວລາຂອງການອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດແຕ່ລະຄັ້ງແມ່ນ 1 ປີ. ຫລັງຈາກຫມົດກຳນົດ ແລ້ວແຈ້ງຕໍ່ ຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ ເພື່ອຂໍຕໍ່ທະບຽນໃນປີຕໍ່ໄປ;
 • ກ່ອນຈະອະນຸຍາດໃບທະບຽນທຸລະກິດໃນປີຕໍ່ໄປ, ຄະນະບໍລິຫານເຂດ ຕ້ອງກວດກາເບິ່ງວ່າ ຜູ້ລົງທຶນໄດ້ປະຕິບັດພັນທະພາສີ-ອາກອນ, ອາກອນເງິນເດືອນ ແລະ ພັນທະອື່ນໆໄດ້ຄົບຖ້ວນ ແລ້ວ ຫລື ບໍ່.

 

4. ການຍົກເລີກທະບຽນວິສາຫະກິດ

ຄະນະບໍລິຫານ/ສະພາບໍລິຫານເສດຖະກິດ ມີສິດຍົກເລີກ  ຫລື ຖອນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ຖ້າເຫັນວ່າຜູ້ລົງທຶນບໍ່ສາມາດດຳເນີນກິດຈະການ ແລະ ຈັດຫາທຶນໄດ້້ 30% (ສາມສິບສ່ວນຮ້ອຍ) ຂອງທຶນທີ່ຈົດທະບຽນພາຍໃນ 365 ວັນ (ສາມຮ້ອຍຫົກສິບຫ້າວັນ) ພາຍຫລັງ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວ (ບໍໍ່ມີສິດຕໍ່ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ).

3. ການຂໍກາປະທັບ

1. ເອກະສານປະກອບ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດ

 • ຄຳຮ້ອງຂໍກາປະທັບ (ຕາມແບບຟອມຂອງ ຂພສ);
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ.

 2. ຂັ້ນຕອນໃນການຂໍອະນຸຍາດ

 • ຍື່ນນຄຳຮ້ອງ ແລະ ທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫ້ ຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ ຢູ່ເຂດ; 
 • ຄະນະບໍລິຫານ/ສະພາບໍລິຫານເສດຖະກິດ ກວດກາເອກະສານ ແລະ ສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຖ້າຈຳເປັນ) ແລ້ວອອກໃບຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ກາປະທັບ (ຕາມແບບຟອມຂອງ ຂພສ).

 4. ການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າ 

1. ເອກະສານປະກອບ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດ

 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
 • ຄຳຮ້ອງຂໍຍົກເວັ້ນພາສີນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ (ຕາມແບບຟອມຂອງ ຂພສ);
 • ໃບສັ່ງຊື້ ແລະ ລາຍການສິນຄ້າທີ່ຈະນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ (Invoice and packing list).

2. ຂັ້ນຕອນໃນການຂໍອະນຸຍາດ

 • ຜູ້ລົງທຶນຍື່ນໃບສະເຫນີ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ;
 • ຄະນະບໍລິຫານເຂດ/ສະພາບໍລິຫານເສດຖະກິດ ອອກໃບຢັ້ງຢືນ (ຕາມແບບຟອມຂອງ ຂພສ);
 • ແຈ້ງໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ ພະນັກງານພາສີ- ອາກອນ ຮັບຮູ້ຢູ່ດ່ານ ທີ່ຈະນຳສິນຄ້າເຂົ້າ-ອອກ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ;
 • ນຳເຂົ້າສິນຄ້າຕາມລະບຽບການຢູ່ດ່ານ ພາສີ-ອາກອນ;
 • ຖ້າເປັນສິນຄ້ານຳເຂົ້າມາເພື່ອບໍລິການ ແລະ ການຄ້າ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍພາ ສີ-ອາກອນນຳເຂົ້າສິນຄ້າ.

5. ການປຸກສ້າງອາຄານ ແລະ ໂຮງງານພາຍໃນ ຂພສ

1. ເອກະສານປະກອບ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດ

 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
 • ແບບແຜນຜັງ ແລະ ແບບເຕັກນິກການກໍ່ສ້າງຄົບຊຸດ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກບໍລິສັດອອກ ແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ;
 • ໃບຢັ້ງຢືນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ.

2. ຂັ້ນຕອນໃນການຂໍອະນຸຍາດ

 • ຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ (ຕາມແບບຟອມຂອງ ຂພສ);
 • ຄະນະບໍລິຫານເຂດ/ສະພາບໍລິຫານເສດຖະກິດ ກວດກາເອກະສານ ແລະ ສົມທົບກັບຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນ)  ເພື່ອອອກໃບອະນຸຸຍາດ ພາຍໃນ 5 ວັນລັດ ຖະການ (ຕາມແບບຟອມຂອງ ຂພສ);

 

6. ການຂໍໃບອະນຸຍາດສິ່ງແວດລ້ອມ

1. ເອກະສານປະກອບ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດ

 • ຄຳຮ້ອງຂໍໃບອະນຸຍາດ (ຕາມແບບຟອມຂອງ ຂພສ);
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ.

2. ຂັ້ນຕອນໃນການຂໍອະນຸຍາດ

 • ຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫ ້ຫ້ອງການບໍລິຫານນ້ອຍ-ສັງຄົມກ້ວາງ;
 • ຄະນະບໍລິຫານເຂດ ກວດກາເອກະສານ ແລະ ສົມທົບກັບຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລ້ວ ອອກໃບຢັ້ງຢືນ (ຕາມແບບຟອມຂອງ ຂພສ).

 

7. ການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ແລະ ແຮງງານ

          ຜູ້ລົງທຶນໄດ້ຮັບສິດໃນການນຳເອົາຄອບຄົວ, ຊ່າງສີມືແຮງງານ ແລະ  ຊ່ຽວຊານ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າ         ມາໄດ້ຕາມຈຳນວນທີ່ ຄະນະບໍລິຫານເຂດ/ສະພາບໍລິຫານເສດຖະກິດ ພິຈາລະນາເຫັນສົມຄວນ.           ການຂໍອະນຸຍາດຈຳນວນຄົນ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການເຮັດວຽກໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ດັ່ງ  ລຸ່ມນີ້:

1. ເງື່ອນໄຂແຮງງານຕ່າງປະເທດທີ່ຈະເຂົ້າມາເຮັດວຽກ

 • ເປັນແຮງງານທີ່ມີສີມື, ລະດັບວິຊາສະເພາະສອດຄ່ອງກັບຕຳແໜ່ງງານທີ່ຕ້ອງການ;
 • ມີຊີວະປະຫວັດຈະແຈ້ງ ແລະ ບໍ່ຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ຫລື ຄະດີອື່ນໆມາກ່ອນ;
 • ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງລາວ;
 • ມີສຸຂະພາບສົມບູນ, ບໍ່ເປັນພະຍາດຕິດແປດ.

2. ເອກະສານເພື່ອຂໍອະນຸຍາດ

 • ໃບຄຳຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ (ຕາມແບບຟອມຂອງ ຂພສ);
 • ສັນຍາແຮງງານ;
 • ຊີວະປະຫວັດ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດ (ຕາມແບບຟອມຂອງ ຂພສ);
 • ໃບຢັ້ງຢືນລະດັບການສຶກສາ;
 • ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບຂອງຜູ້ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດ;
 • ສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນ (Passport);
 • ຮູບຂະໜາດ 3×4 ຈຳນວນ 4 ໃບ.

3. ຂັ້ນຕອນໃນການພິຈາລະນາ

 • ຜູ້ພັດທະນາ ສະເຫນີແຈ້ງບັນຊີລາຍຊື່,  ສັນຊາດ,  ຕຳແໜ່ງງານ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງ ແຕ່ລະຄົນ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ ຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ;
 • ຄະນະບໍລິຫານ ຂພສ ກວດກາ  ແລະ  ອອກໃບຢັ້ງຢືນການຂໍນຳເຂົ້າແຮງງານ           (ຕາມແບບຟອມຂອງ ຂພສ); 
 • ຄະນະບໍລິຫານ/ສະພາບໍລິຫານເສດຖະກິດ  ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ຕ່າງປະເທດທີ່ມາເຮັດ ວຽກຢູ່ ຂພສ ຕາມບັດແຮງງານ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ (ID Card).

 

4. ການປະກອບເອກະສານຂໍບັດປະຈຳຕົວ  (ID card)

 • ຄຳຮ້ອງຂໍບັດປະຈຳຕົວ; (ຕາມແບບຟອມຂອງ ຂພສ)
 • ໃບທະບຽນສຳປະທານ (ສຳລັບຜູ້ພັດທະນາ);
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ (ສຳລັບຜູ້ລົງທຶນ);
 • ໃບຢັ້ງຢືນຈາກບໍລິສັດທີ່ຕົນເອງສັງກັດ (ສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ  ຜູ້ອອກແຮງງານ);
 • ສັນຍາແຮງງານ;
 • ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ, ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ ແລະ ໃບແຈ້ງໂທດເລກທີ 3 (ສຳລັບຄົນລາວ);
 • ສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນ; 
 • ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ; 
 • ຮູບຂະໜາດ 3 x 4 ຈຳນວນ 2 ໃບ. 

5. ການປະກອບເອກະສານຂໍບັດແຮງງານ (Work Permit) 

 • ຄຳຮ້ອງຂໍບັດແຮງງານ; (ຕາມແບບຟອມຂອງ ຂພສ)
 • ໃບຢັ້ງຢືນຈາກບໍລິສັດທີ່ຕົນເອງສັງກັດ (ສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ);
 • ສັນຍາແຮງານ
 • ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ, ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ ແລະ ໃບແຈ້ງໂທດເລກທີ 3  (ສຳລັບຄົນລາວ);
 • ສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນ; 
 • ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ; 
 • ຮູບຂະໜາດ 3 x 4 ຈຳນວນ 2 ໃບ.

6. ຂັ້ນຕອນໃນການພິຈາລະນາ

 • ຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍບັດປະຈຳຕົວ/ບັດແຮງງານ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຫ້ອງການບໍລິຫານນ້ອຍ-ສັງຄົມກ້ວາງ;
 • ຄະນະບໍລິຫານ/ສະພາບໍລິຫານເສດຖະກິດ ກວດກາເອກະສານ ແລະ ສົມທົບກັບຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອອອກບັດປະຈຳຕົວ (ID Card) ແລະ  ບັດແຮງງານ  (Work Permit).


ຂອບໃຈຂໍ້ມູນດີໆ ຈາກ: http://www.investlaos.gov.la

Posted in ສະລະໜ້າຮູ້ທົ່ວໄປ and tagged .