ປະຈະບັນນີ້ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປີດສາຍດ່ວນແລ້ວ

ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 4448/ຫກ, ລົງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2017 ນີ້  ເພິ່ນໄດ້ເປີດ ສາຍດ່ວນ 1520  ທີ່ເປີດຮັບຄຳຖາມ, ຂໍ້ສະເໜີ, ຂໍ້ຄິດເຫັນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ບຸກຄົນ ແລະ ອື່ນໆ (ໃນໂມງລັດຖະການ)ຖ້ າທ່ານໃດສົນໃຈ ຫຼື ແກ້ໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ ພາລະບົດບາດຂອງ ກະຊວງສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ທີມງານ Buysoldonline

Posted in ພັກ-ລັດ and tagged .