ປະຊາສຳພັນ www.buysoldonline.com ເປີດໃຫ້ບໍ່ລິການ ຄ້າ-ຂາຍອອນລາຍ ຜ່ານເວບໄຊຂອງກຸ້ມໂດບບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ປະຊາສຳພັນ www.buysoldonline.com ເປີດໃຫ້ບໍ່ລິການ ຄ່າ-ຂາຍອອນລາຍ ຜ່ານເວບໄຊຂອງກຸ່ມຟີ ສຳລັບທ່ານທີ່ມີການຄ້າຂາຍອອນລາຍໃນເຟດຢູແລ້ວໃຫ້ເປີດຮ້ານຂາຍໃນເວບຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຫ່າງຮ້ານຕ່າງໆ ທີມີຄວາມສົນໃຈຕອ້ງການ ຂ່າຍເຄື່ອງຕ່າງໆ ແບບອອນລາຍ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.ເວບໄຊ www.buysoldonline.com ເປັນເວບໄຊທີ່ໃຫ້ ບໍ່ລິການດ້ານການຄ້າ-ຂາຍ ແບບອອນລາຍ ສຳລັບສິນຄ້າທຸກປະເພດ ແລະ ຍັງມີການໃຫ້ບໍ່ລິການດ້ານການບໍລິການຊື້-ຂາຍ ດິນເຮືອນລົດ ຕ່າງໆ ,ເພື່ອໃຫ້ສະດວກໃນການຊື້-ຂາຍ ແລະ ຕອ້ງສະໜອງກັບຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ໃຫ້ສາມາດເລືອກຊົມສິນຄ້າຫຼາກຫຼາຍໂດຍບໍ່ມີຂໍຈຳກັດ ທາງທິມງານຂອງພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ພັດທະນາລະບົບສຳລັບການຊື້-ຂາຍສິນຄ້າແບບອອນລາຍ ອອກມາໃຫ້ບໍ່ລິການສັງຄົມ

                                        ຮູບແບບຕົວຢ່າງຈາກເວບຕ່າງປະເທດ

ໂດຍໃຫ້ກຸ້ມຄົນທີ່ສົນໃຈໃນການເຂົ້າມາເປີດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງໃນເວບໄຊໄດ້ໂດຍບໍ່ຈຳແນກຮ້ານຄ້າ ແລະ ສິນຄ້າ(ສິນຄ້າທຸກປະເພດສາມາດຂາຍໄດ້ ຍົກເວັ້ນສິນຄ້າຜິດກົດໝາຍ) ເຊີ່ງເວບໄຊນີ້ແມ່ນພັດທະນາໂດຍຄົນລາວ100% ສະນັ້ນຈຶ່ງປະຊາສຳພັນເຖີງສະມາຊີກທຸກທ່ານ ລວມທັງຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ຢາກຄ້າຂາຍອອນລາຍຜ່ານເວບໄຊຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເຂົ້າມາເປີດຮ້ານຂອງຕົນເອງຜ່ານການໃຫ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ບໍ່ມີຄ່າເຊົາຮ້ານ ທຸກຢ່າງແມ່ນຟີ. ສຳລັບທ່ານທີສົນໃຈເຂົ້າຮວມແມ່ນສາມາດຕິດຕໍ່ຫາທີມງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ 030 5988595,020 99964495.

By: buysoldonline team.

31.7.2017

 

Posted in ຂ່າວ and tagged , , , , .