ປະກາດແຈ້ງການຮັບພະນັກງານລັດຖະກອນ ແລະ ນັກສືກສາຈົບວິຊາສະເພາະໃໝ ເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ຫອ້ງວ່າການປົກຄອງແຂວງໄຊສົມບູນ

ແຈ້ງການຮັບພະນັກງານລັດຖະກອນ ແລະ ນັກສືກສາຈົບວິຊາສະເພາະໃໝ່ ເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ຫອ້ງວ່າການປົກຄອງແຂວງໄຊສົມບູນ.

Source:https://www.facebook.com/kookkai.seesouvanthong.

By: buysoldonline.com

26.7.2017

Posted in ຂ່າວ, ພັກ-ລັດ and tagged , , .