ຂາຍແບບເຮືອນ2ຊັ້ນ 6 ຫອ້ງນອນ 1 ຫອ້ງພະ 6ຫອ້ງນ້ຳ 1ຫອ້ງນຳນອກ

ຂາຍແບບເຮືອນ2ຊັ້ນ 6 ຫອ້ງນອນ 1 ຫອ້ງພະ 6ຫອ້ງນ້ຳ 1ຫອ້ງນຳນອກ ພອ້ມທັງໃບປະເມີນລາຄາ ສາມາດປຸກສ້າງໄດ້ເລີຍ.

ຜັງຊັ້ນທີ2

ແບບເຮືອນນີຍັງບໍທັນໄດປຸກ ຢາກຂາຍອອກຍອ້ນ ບໍ່ໄດເຮັດຕາມແບບ ລາຄາ 2 5000 ບາດ, ສົນໃຈໂທຫຼື whatapp 99988263 55163000 99964495 23726302

By: buysoldonline.com

Posted in ຂ່າວ, ອຸປະກອນອື່ນໆ and tagged .