BCNP ຮັບແລ່ນໄຟຟ້າພາຍໃນອາຄານ ແລະ ນອກອາຄານ, ຕິດຕັ້ງແອເຢັນ ແລະ ໃຫ້ຄຳປືກສາດ້ານພະລັງງານທົດແທນ

BCNP ຮັບແລ່ນໄຟຟ້າພາຍໃນອາຄານ ແລະ ນອກອາຄານ, ຕິດຕັ້ງແອເຢັນ ແລະ ໃຫ້ຄຳປືກສາດ້ານພະລັງງານທົດແທນ

By: buysoldonline.com

 

Posted in ທົ່ວໄປ and tagged , , , , .