ເຮັດແນວໃດຂັບລົດຈຶ່ງຈະປອດໄພໃນລະດູຝົນ

ເມື່ອລະດູຝົນເຂົ້າມາເຮົາຄວນເຊັກສະພາບລົດຂອງເຮົາໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບພ້ອມໃຊ້ງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລ້ວ ເຮົາຄວນເອົາໃຈໃສ່ບາງບັນຫາດັ່ງນີ້:

1 ເມື່ອເວລາຝົນຕົກໜັກ ບໍ່ຄວນເປີດໄຟສຸກເສີນ ເນື່ອງຈາກເອົາໄວ້ສຸກເສີນເທົ່ານັ້ນ ອີກຢ່າງໜຶ່ງເວລາເຮົາສິປ່ຽນເລນແລ່ນ ບໍ່ສາມາດສັນຍານໃຫ້ຜູ້ອື່ນເຫັນໄດ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດໄດ້ງ່າຍ.

2 ກວດສະພາບຢ່າງໃຫ້ພ້ອມໃຊ້ງານ ເຊັ່ນ: ດອກຢ່າງ, ລົມຢ່າງ ເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດອຸປະຕິເຫດ

3 ຂັບລົດໃຫ້ຊ້າລົງ ເມື່ອເວລາຝົນຕົກແຮງ.

4 ຄວນຮູ້ໄວເວລາເກີດອຸປະຕິເຫດ ເຊັ່ນ: ໝື່ນຕາມເສັ້ນທາງ ຄວນຮູ້ວິທີ່ແກ້ໄວ້ ຖ້າເກີດກໍລະນີແບບນີ້ເຮົາຄວນຢຽບແບກແຮງໆບາດດຽວ ບໍ່ຄວນຢຽບຫຼາຍຄັ້ງ ແລະ ໃຫ້ຄວບຄຸມພວງມະໄລໃຫ້ຢູ່ໃນທິດທາງທີ່ເຮົາໄຫຼໄປ.

5 ຄວນຖີ້ມໄລຍະຫ່າງຈາກລົດຄັນທາງໜ້າເຮົາພໍສົມຄວນ

6 ຖ້າຝົນຕົກແຮງຫລາຍໃຫ້ຈອດລົດກ່ອນ ເນື່ອງຈາກທີ່ປັດນ້ຳຝົນບໍສາມາດປັດນ້ຳອອກໄດ້ທັນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດໄດ້ງ່າຍ.

Source: auto.sanook.com

Posted in ກ່ຽວກັບລົດ and tagged .