ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ: ອອກປະການໂຈະ ການອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ສະຖາບັນການເງີນ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ: ອອກປະການໂຈະ ການອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ສະຖາບັນການເງີນ

ໂດຍປະຕິບັດຕາມໜັງສືແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບສະພາບການຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ສະຖາບັນການເງິນຢູ່ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 264/ຫສນຍ.ກສສ ລົງວັນທີ 15 ກຸມພາ 2017,ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງໄດ້ອອກປະກາດແຈ້ງການເລກທີ 95/ກຄສງລົງວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2017 ກ່ຽວກັບການໂຈະຊົ່ວຄາວໃນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດສະຖາບັນການເງິນຢູ່ ສປປ ລາວ.

ໃນແຈ້ງການ ໄດ້ລະບຸວ່າ: ປະຈຸບັນການດໍາເນີນທຸລະກິດຮູບແບບສະຖາບັນການເງິນມີຫລາຍ ແລະ ເພີ້ມຂື້ນຢ່າງວ່ອງໄວ,ຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງສາເຫດມາຈາກໄດ້ຮັບຄວາມສົນ ໃຈໃນການລົງທຶນຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ການເພີ້ມຂື້ນດັ່ງກ່າວ ສ້າງໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນ ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຊຶ່ງໄດ້ເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາພື້ນຖານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ.
ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ບັນດາສະຖາບັນການເງິນຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງເປັນສະຖາບັນຂະໜາດນ້ອຍເມື່ອທຽບໃສ່ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ, ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ກໍຄືການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຍັງຈໍາກັດ, ສະນັ້ນ ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງໄດ້ໂຈະຊົ່ວຄາວໃນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດສະຖາບັນການເງິນຢູ່ ສປປ ລາວໃນທຸກຮູບແບບຄື: ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ, ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ, ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ, ບໍລິສັດ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ, ໂຮງຊວດຈໍາ ແລະບໍ ລິສັດ ໂອນເງິນດ່ວນລະຫວ່າງປະເທດ, ທັງນີ້ເພື່ອທົບທວນ ແລະປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາລະບຽບນິຕິກໍາ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ, ແທດເໝາະກັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງໄລຍະເວລາໃນການໂຈະຊົ່ວຄາວດັ່ງກ່າວແມ່ນນັບແຕ່ວັນທີ 01 ມີນາ 2017 ຮອດວັນທີ 28 ກຸມພາ 2019.
ສໍາລັບສໍານວນເອກະສານຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ທີ່ໄດ້ຍື່ນມາກ່ອນວັນທີ 01 ມີນາ 2017 ໃນກໍລະນີເອ ກະສານຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການນັ້ນ ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະສືບຕໍ່ພິຈາລະນາ ຄົ້ນຄ້ວາອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຕາມລະບຽບ ນິຕິກໍາທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.

By: Buysoldonline.com

Soure: http://www.bol.gov.la.

Laoupdate

 

Posted in ຂ່າວ, ພັກ-ລັດ and tagged , , .