ລາຍງານສະພາບອາກາດປຳຈຳເດືອນ4ແລະຄາດຄະເນອາກາດຈະຈຳເດືອນ ພຶດສະພາ-ມິຖຸນາ-ກໍລະກົດ 2017

ລາຍງານສະພາບອາກາດປຳຈຳເດືອນ4ແລະຄາດຄະເນອາກາດຈະຈຳເດືອນ ພຶດສະພາ-ມິຖຸນາ-ກໍລະກົດ 2017

ດາວໂຫລດຟາຍຂ້າງລຸ້ມເພື່ອອ່ານ

ລາຍງານສະພາບອາກາດ ປະຈຳເດືອນ 4 ແລະ ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດ ເດືອນ 5, 6 ແລະ 7

Source: http://www.mpwt.gov.la/lo/

Posted in ຂ່າວ, ສະພາບອາກາດ and tagged .