ສປຊ ຄາດຄະເນເສດຖະກິດລາວຈະຂະຫຍາຍໂຕສູງຄົງທີ່ໃນລະຫວ່າງ 3 ປີ ຂະຫຍາຍໂຕຢູ່ທີ່ 6,9%

ສປຊ ຄາດຄະເນເສດຖະກິດລາວຈະຂະຫຍາຍໂຕສູງຄົງທີ່ໃນລະຫວ່າງ 3 ປີ ຂະຫຍາຍໂຕຢູ່ທີ່ 6,9%

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື ສປຊ ໄດ້ຄາດຄະເນການຂະຫຍາຍໂຕດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຈະຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງຄົງທີ່ ລະຫວ່າງ 6,8-6,9% ໃນໄລຍະ 3 ປີ (2016-2017-2018) ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກແຮງຂັບເຄື່ອນຕົ້ນຕໍນັ້ນກໍຄື ການກໍ່ສ້າງໃນຂະແໜງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງກຳໄລຈາກຂະແໜງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ຈະຊ່ອຍສະໜັບສະໜູນລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານ ພ້ອມທັງອະນິສົງຈາກການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ.

ໃນວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2017 ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳຫຼວດສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ປະຈຳປີ 2017 ຢູ່ສໍານັກງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ທ່ານ ບາລາຊູບຣາມານຽມ ມູຣາລີ ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍນັກວິຊາການຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຮວມເຖິງຄະນະກໍາມາທິການເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ສາລັບພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ (UNESCAP).

ການຂະຫຍາຍໂຕດ້ານເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກໃນລະດັບກາງຕາມທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ນັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີທ່ອຽງການຂະຫຍາຍໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນທາງບວກຢ່າງກວ້າງຂວາງສຳລັບປີ 2017 ແຕ່ວ່າເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ກໍຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງໂລກ ແລະ ລັດທິປົກປ້ອງທາງການຄ້າທີ່ພວມເພີ່ມຂຶ້ນ ການສຳຫຼວດປະເມີນວ່າ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າທີ່ຄາດຄະເນໄວ້.

      ສ່ວນການຂະຫຍາຍໂຕດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງຢູ່ທີ່ລະດັບ 6,9% ໃນປີ 2016 ແຮງຂັບເຄື່ອນຕົ້ນຕໍແມ່ນການກໍ່ສ້າງໃນຂະແໜງການພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ການຄາດຄະເນການຂະຫຍາຍໂຕມີທ່າອຽງທີ່ຈະຄົງທີ່ຢູ່ທີ່ 6,8-6,9% ໃນປີ 2017 ແລະ 2018 ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງກຳໄລຈາກຂະແໜງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ຈະຊ່ອຍສະໜັບສະໜຸນລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານ ທັງນີ້ຄະນະກຳມາທິການເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີ ໄດ້ຄາດຄະເນໃນໄລຍະກາວ່າ ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ໃນການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ສປ ຈີນ ທີ່ພວມດຳເນີນການກໍ່ສ້າງໃນປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງຈະເສີມຂະຫຍາຍການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຊາຍແດນ.

      ໃນໂອກາດດຽວກັນ ກໍມີການນຳສະເໜີຜົນສຳຫຼວດເສດຖະກິດໂດຍ ທ່ານ ດຣ ນາງ ຊຳຊາດ ອັກຕາ  ຮອງເລຂາທິການແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ເລຂາທິການຄະນະກຳມາທິການເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ ປະເທດໄທ ເຊິ່ງທ່ານນາງໄດ້ເນັ້ນເຖິງການປົກຄອງທີ່ດີກວ່າ ເພື່ອການລະດົມທຶນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງວາລະປີ 2030 ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ນອກຈາກນັ້ນ ທ່ານຍັງລະບຸຕື່ມວ່າ ການຂະຫຍາຍໂຕດ້ານເສດຖະກິດໃນອະນາຄົດ ຈະຕ້ອງເພິ່ງພາຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຫຼາຍກວ່າການເພີ່ມປະລິມານຊັບພະຍາກອນການຜະລິດພຽງຢ່າງດຽວ ແລະ ໃນທາງກົງກັນຂວ້າມ ການເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຈະຕ້ອງມີສະຖາບັນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການປົກຄອງທີ່ດີກວ່າ ນອກຈາກຮັບປະກັນການຂະຫຍາຍໂຕດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງແລ້ວ ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງຄຸນະພາບຂອງການຂະຫຍາຍໂຕ.

ຜົນສຳຫຼວດຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບເພື່ອການປົກຄອງທີ່ດີກວ່າ ສະໜັບສະໜນການຜະລິດ ຮວມເຖິງການແຈກຈ່າຍຂໍ້ມູນດ້ານງົບປະມານທີ່ສຳຄັນ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມ ການປະເມີນ ແລະ ການກວດສອບນະໂຍບາຍ ຖືເປັນສິ່ງຈຳເປັນຕໍ່ກັບການປົກຄອງທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

Source: http://www.vtetoday.la/ສປຊ-ຄາດຄະເນເສດຖະກິດລາວຈ/

Posted in ຂ່າວ, ພັກ-ລັດ and tagged , .