ຕ້ອງການເພືອນຮ່ວມງານ ດ່ວນ

ທີມງານພວກເຮົາຈັດສັນວຽກດີໆມາໃຫ້ທ່ານແລ້ວ! ສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈເຮັດວຽກອອກແບບ ແລະ ຜະລິດປ້າຍ ໃນປະຈຸບັນນີ້ທາງບໍລິສັດ ເຄບີດີ ການພີມ ແລະ ປ້າຍ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ ຜູ້ສະໝັກມີເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ໊

  • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ
  • ສາມາດເຮັດວຽກເປນທີມໄດ້ດີ
  • ມີປະສົບການຈະຮັບຜິດຈາລະນາເປັນພິເສດ
  • ສົນໃຈຕິດຕໍ່: 020 22208922, 23728555 ເງິນເດືອນດີ, ສາມາດລົມກັນໄດ້ຕື່ມກ່ຽວກັບເງິນເດືອນ

Posted in ຂ່າວ and tagged .