ຕ້ອງກາານໂອນກຳມະສິດທີ່ດິນ ໃກ້ກັບຟາມແສງເດືອນ ໃນລາຄາທີ່ຖືກ

ຕ້ອງການໂອນກຳມະສິດທີ່ດິນ ຢູ່ບ້ານນານົກຂຸ້ມ, ເມືອງໂທລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ ເປັນປະເພດດິນປຸກສ້າງ ທົ່ງພຽງ ເນື້ອທີມີທັງໝົດ 14,427 ຕາແມັດ  ຂາຍໄລ່ລະ 15 ລ້ານກີບ ຂາຍຍົກໝົດຕອນເລີຍ ທາງເຂົ້າໄປດິນແມ່ນ ທາງເຂົ້າແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວພະບາດແອວຂັນ ໄກ້ກັບຟາມແສງເດືອນ ທ່ານໃດສົນໃຈ ຕິດຕໍ່ເບີ54551900, 99964495 ສາມາດຕໍ່ລອງກັນໄດ້

 

Posted in ຂາຍດິນ and tagged .