ເວບໄຊ້ ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຂື່ນກັບລັດຖະບານ

ເວັບໄຊ໌ ພາກສ່ວນຂອງ ການສຶກສາ

ຊື່ບັນດາ ການສຶກສາ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງ ລະຫັດຊື່
  ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ  http://www.nuol.edu.la
  ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ  http://www.fe-nuol.edu.la
  ກະຊວງ ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມ  http://www.ljttc.edu.la
  ພະວິທະຍາໄລ ລາວ-ອາເມລິກາ  http://www.lac.edu.la
  ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງນ້ຳທາ  http://www.luangnumtha-ttc.edu.la
  ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງພະບາງ  http://www.luangprabang-ttc.edu.la
  ວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄຳຊ້າງ  http://www.dongkhamxang-ttc.edu.la
  ວິທະຍາໄລຄູ ຄັງໄຂ  http://www.khangkhai-ttc.edu.la
  ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ  http://www.bankeun-ttc.edu.la
  ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ  http://www.savannakhet-ttc.edu.la
  ໂຄງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດສຳລັບອຸດສາຫະກຳບໍລິການດ້ານ IT ຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  http://www.itsd.edu.la
  ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ  http://www.scmt.edu.la
  ກະຊວງ ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມ  http://www.ittc.edu.la
  ໂຮງຮຽນອີສເຕີນສະຕາ ສອງພາສາ  http://www.esbs.edu.la
  ສະຖາບັນ ບໍລິຫານສາດ ສະຫວັນ  http://www.sim.edu.la
  ພມະຫາວິທະຍາໄລ ແພດສາດ  http://www.psr.edu.la
  ສະຖານບັນການທະຄານ  http://www.bibol.edu.la
  ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ  http://www.uhs.edu.la
  ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ  http://www.lji.edu.la
  ສູນຝຶກອົບຮົມຄອມພິມເຕີ ພະພົມ  http://www.phaphom.edu.la

ເວັບໄຊ໌ ພາກສ່ວນຂອງ ລັດຖະບານ

 

 ຊື່ບັນດາ ກະຊວງ ແລະກ່ຽວຂ້ອງ ລະຫັດຊື່
  ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ງ ສປປລາວ  http://www.moic.gov.la
  ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ  http://www.mofa.gov.la
  ປະຕູຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ  http://www.laopdr.gov.la
  ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ  http://www.mod.gov.la
  ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ  http://www.mpwt.gov.la
  ພະແນກໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງ  http://www.moj.gov.la
  ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ  http://www.monre.gov.la
  ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ  http://www.most.gov.la
  ກະຊວງ ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມ  http://www.mpt.gov.la
  ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ  http://www.neri.gov.la
  ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ  http://www.moe.gov.la
  ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  http://www.na.gov.la
  ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ  http://www.nsc.gov.la
  ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງ ສປປລາວ  http://www.uxolao.gov.la
  ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ  http://www.nioph.gov.la
  ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ  http://www.nra.gov.la
  ອົງການ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ  http://www.wrea.gov.la
  ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້  http://www.maf.gov.la
  ກະຊວງ ການເງິນ ສປປລາວ  http://www.mof.gov.la
  ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງອັດຕະປື  http://www.dpia.gov.la
  ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ  http://www.bol.gov.la
  ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ຈຳປາສັກ  http://www.dicc.gov.la
  ກົມໄຟຟ້າ  http://www.laoenergy.gov.la
  ຄະນະກໍາມະການປັບປຸງທຸລກິດແຫ່ງຊາດ  http://www.ncbd.gov.la
  ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ  http://www.dhup.gov.la
  ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ ປະຈຳ ສ.ສ ຫວຽດນາມ  http://www.embalaohanoi.gov.l

ເວັບໄຊ໌ ພາກສ່ວນຂອງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

 

 ຊື່ບັນດາ ທີ່ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ  ລະຫັດຊື່
  ໂຄງການພັດທະນາພາສາລາວ    http://www.laol10n.info.la
  ພະແນກໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງ    http://www.ciscai.info.la
  ກ່ຽວກັບຟອນເພັດສະລາດ    http://www.phetsarath.info.la

ເວັບໄຊ໌ ພາກສ່ວນຂອງ ການບໍລິການ

 

          ບໍລິການ  ລະຫັດຊື່
 ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ  http://www.moic.gov.la
 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ  http://www.mofa.gov.la
 ກະຊວງປອ້ງກັນປະເທດ  http://www.mod.gov.la
 ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ  http://www.mpwt.gov.la
ພະແນກ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ  http://www.mof.gov.la
 ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສີ່ງແວດລອ້ມ  http://www.monre.gov.la
 ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ  http://www.most.gov.la
 ກະຊວງ ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມ  http://www.mpt.gov.la

ເວັບໄຊ໌ ຂອງພາກສ່ວນ ເອກະຊົນ

ຊື່ບັນດາ ກະຊວງ ແລະກ່ຽວຂ້ອງ ລະຫັດຊື່
  ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ງ ສປປລາວ  http://www.laonta.com.la
  ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ  http://www.vkk.com.la
  ປະຕູຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ  http://www.laoconsulting.com.la
  ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ  http://www.planet.com.la
  ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ  http://www.laopdr.com.la
  ພະແນກໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງ  http://www.plc.com.la
  ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ່  http://www.phongsavanhgroup.com.la
  ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ  http://www.sky.com.la
  ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ  http://www.saysiriit.com.la
  ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ  http://www.ari.com.la
  ກະຊວງ ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມ  http://www.apis.com.la
  ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ  http://www.hp.com.la
  ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ  http://www.latthakone-fc.com.la
  ອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ  http://www.champalao.com.la
  ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  http://www.pdc3.com.la
 http://www.phouthalavanh.com.la
 http://www.test.com.la
Posted in ສະລະໜ້າຮູ້ທົ່ວໄປ and tagged .