ແຜນທີ່ສະແດງອຸນຫະພູມຂອງອາກາດ ໃນເວລາ 1 ໂມງ ຂອງວັນທີ 5/4/17

ສັງເກດເບິ່ງວ່າອາກາດຈະຮ້ອນໄປທົ່ວທຸກພາກຂອງລາວ ການສະແດງສີສະແດງໃຫ້ເຫັນ ອາກາດຈະຢູ່ລະຫວ່າງ 25-30 ໍc ຍົກເວັ້ນບາງຈຸດໃນເຂດປາກຊ່ອງ ແລະ ອາກາດຈະສືບຕໍ່ຮ້ອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ອາກາດໃນຊ້ວງ ວັນທີ 6-10/4/17 ທ້ອງຟ້າຈະປຶດໂປ່ງ ແລະ ມີເມັກປົກຄຸມເປັນບາງສ່ວນ ແຕ່ໂອກາດທີ່ຟົນຈະຕົກມີໜ້ອຍ.

  • ຫາກທ່ານຕ້ອງການຕິດຕາມ ອັບເດດສະພາບອາກາດເປັນປະຈຳ ສາມາດກວດກາໄດ້ຕາມເວບໄຊຂອງພວກເຮົາ: ເຊິ່ງຈະມີແຜນທີ່ສະແດງສະຖານະການພ້ອມ, ສາມາດກວດອຸນຫະພູມ, ແມັກ, ສະພາບລົມ ແລະ ອືນໆ ທີ່ https://www.buysoldonline.com/laos-weather-map

ອ້າງອິງຂໍ້ມູນຈາກ http://www.weather-forecast.com

Posted in ສະພາບອາກາດ and tagged .