ວິທີແກ້ໄຂ ຮອຍແຕກຂອງຟາເຮືອນທີ່ໂບກໃໝ່

ກ່ອນທີ່ຈະເວົ້າເຖິງວິທີການແກ້ໄຂ ຮອຍແຕກ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈກ່ອນວ່າ ເພື່ອຈະໄດ້ແກ້ໃຫ້ຖືກວິທີ. ປັນຫາຮອຍແຕກມາຈາກໃສ ? ຄືຈາກປູນຊີມິນທີ່ໃຊ້ ໂບກມັນມີການຫົດ ຫຼື ຂະຫຍາຍໂຕໄດ້ ໂດຍມີອຸນຫະພູມ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກເປັນໂຕກະຕຸ້ນ ເຊິ່ງເຮົາບໍ່ສາມາດແນມເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ (ຈະສາມາດເຫັນກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມັນແຕກເປັນແລດ) . ເຊິ່ງປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຮອຍແຕກຫຼາຍ ຫຼື ຫນ້ອຍກໍ໋ມາຈາກຫຼາຍປັດໃຈເຊັ່ນ:

  • ເກີດຈາກຊ່າງທີ່ບໍ່ມີສືມື, ສ່ວນປະສົມບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການກະກຽມຟາກ່ອນໂບກບໍ່ດີ ເຊັ່ນບໍ່ຫົດນ້ຳໃຫ້ປຽກກ່ອນຈະໂບກ ເມື່ອໂບກແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ປູນແຫ້ງໄວເກີນໄປ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຮອຍແຕກ, ໄລຍະເວລາໃນການໂບກປູກ ຫຼື ຂັ້ນຕອນໃນການໂບກບໍ່ຖືກວິທີ.
  • ອຸນຫະພູມ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກ ເຊັ່ນຄວາມຮ້ອນຈາກແສງແດດ, ລົມ, ຟົນ, ຫຼືຄວາມຊື້ນ ເຊິ່ງງ່າຍໆຄືປູກເວລາຖືກຄວາມຮ້ອນກໍ່ຂະຫຍາຍໂຕ, ຖືກຄວາມຊ້ືນກໍ່ຈະຫົດໂຕ ເຊິ່ງເມື່ອມີການຫົດ ຫຼື ຂະຫຍາຍໂຕກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຮອຍແຕກນັ້ນເອງ . ແຕ່ຖ້າປະຕິບັດຂັ້ນຕອນໃຫ້ຖືວິທີ ແລະ ສ່ວນປະສົມຢ່າງຖືກຕ້ອງກໍ່ຈະບໍ່ຄ່ອຍເກີດປັນຫາຮອຍແຕກ.

ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຟາທີ່ໂບກໃໝ່ກໍ່ມີຮອຍແຕກເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ພຽງແຕ່ວ່າຖ້າຫາກເຮັດໄດ້ຄຸນນະພາບດີປັນຫາແຕກກໍ່ຈະບໍ່ມີຫລາຍ ແລະ ເປັນການແຕກລາຍງາທຳມະດາ, ບໍ່ຜຸອອກ.

ເຊິ່ງເມື່ອສັງເກດປັນຫາການແຕກ ຫຼື ແຕກລາຍງາມັກຈະພົບເຫັນໃນຟາພາຍນອກ ເຊິ່ງກໍ່ຍ້ອນປັນຫາສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກ ກະທົບຫຼາຍ ຈາກຟົນ, ແດດ, ລົມ ຫຼາຍກວ່າພາຍໃນ ຖືໃດ້ວ່າຟາພາຍນອກຮັບສະພາບແວດລ້ອມແບບເຕັມທີ່. ສະນັ້ນໃນເວລາກໍ່ສ້າງເຮົາຄວນຄຳເນິງເຖິງປັນຫານີ້ໃຫ້ດີໆ.

ລັກສະນະຂອງການແຕກຂອງຟາທີ່ໂບກແລ້ວຈະມີດັ່ງນີ້:

ແຕກລາຍງາ: ລັກຊະນະການແຕກກໍ່ເປັນຮູບລັກສະນະຄືກັບຮາກກິ່ງໄມ້ດັ່ງຮູບ

ແຕກເປັນແນວເສັ້ນຊື່ ແນວແນວຕາມວົງກົບ, ປະຕູ ຫຼືເສົາ

ເຊິ່ງໃນບົດຄວາມນີ້ຈະບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງວິທີແກ້ໄຂປັນຫາຮອຍແຕກທີ່ເກີດຈາກໂຄງສ້າງຂອງເຮືອນ ເຊິ່ງມັນຈະມີວິທີ່ການແກ້ໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

ສະນັ້ນມາເວົ້າເຖິງວິທີການແກ້ໄຂປັນຫາການແຕກຂອງຟາເຮືອນແບບລັກສະນະລາຍງາ ຫຼື ຄືກິ່ງໄມ້ ຫຼື ແຕກຈາກປັນຫາການໂບກບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ຮອຍແຕກຕາມວົງກົບປະຕູ ປ່ອງຢ້ຽມ ໂດຍສະເພາະວົງກົບທີ່ເຮັດຈາກໄມ້.

ເຊິ່ງຂັ້ນຕອນທຳອິດຕ້ອງມີການກວດສອບລັກສະນະຂອງການແຕກກ່ອນວ່າແຕກສະເພາະຜິວຂອງຟາ ຫຼື ແຕກແບບຈະຜຸ ເຊິ່ງວິທີກວດສອບກໍ່ງ່າຍໆ ໃຊ້ນິ້ວມືເຮົານີ້ລະເຄາະເບິ່ງ

ກໍລະນີທີ 1 ຖ້າເຄາະແລ້ວມີສຽງດັງໂຄ່ງໆ ສະແດງວ່າຮອຍແຕກນັ້ນບໍ່ໄດ້ຍຶດຕິດກັບຢາແລ້ວ ບໍ່ດົນມັນກໍ່ຈະຫຼຸດອອກຢ່າງແນ່ນອນ ໃນການແກ້ໄຂສະພາບການແຕກແບບນີ້ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສະກັດພາກສ່ວນທີ່ແຕກນັ້ນອອກສາກ່ອນ,​ການສະກັດໃຫ້ສະກັດເປັນວົງອ້ອມບໍລິເວນຂອງການແຕກເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ການແຕກ ແພ່ລາມໄປເພີ່ມເຕີມ, ຕ້ອງໃຊ້ວິທີສະກັດແບບຄ່ອຍໆ ຖ້າແຮງກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີຮອຍແຕກເພີ່ມເຕີມໄດ້ ສະນັ້ນບໍ່ຄວນໃຊ້ເຄື່ອງມືສະກັດແບບແຮງໆ ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຕະປູ ຄອນກຣີດ ຕອກໃສ່ສາຍຢາງເພື່ອເປັນລ້າມຈັບຈະດີກວ່າ ຄ່ອຍໆສະກັດປູນທີ່ມັນໂຄ່ງອອກ. ຫຼັງຈາກສະກັດອອກໝົດແລ້ວໃຊ້ນ້ຳຊີດລ້າງອອກໃຫ້ລະອຽດ ຫຼືໃຊ້ນ້ຳຢາຊ່ວຍຢືດເກາະ bonding ທາກ່ອນດຳເນີນການໂບກ, ຫຼືຈະໄຊ້ວິທີປະສົມປູນແຄັມແລ້ວຊິດໃສ່ບາງໆປະໄວ້ໃຫ້ແຫ້ງແລ້ວຈິຶາງດຳເນີນການໂບກ ເພື່ອຈະຊ່ວຍໃຫ້ປູນຢືດເກາະກັບຟາກໍ່ໃດ້ດີ.

ກໍລະນີທີ 2 ສຳລັບຮອຍແຕກທີ່ເຄາະແລ້ວເປັນສຽງແໜ້ນໆ ສະແດງວ່າປູນທີ່ໂບກຍັງຢືດເກາະກັບຟາກໍ່ດີຢູ່ ບໍມີການໂຄ່ງ ເປັນພາຍການແຕກຕາມຜິວໜ້າຂອງຟາເທົ່ານັ້ນ ການແກ້ໄຂຮອຍແຕກລັກສະນະນີ້ ງ່າຍໆ ພຽງແຕ່ວັດສະດຸໃນການເກັບຮອຍແຕກທີ່ຂາຍຕາມຮ້ານຄ້າກໍ່ສ້າງທົ່ວໄປ ອັດຮູແລ້ວທາສີທັບໄດ້ເລີຍ.

ເຊິ່ງວິທີການໂປ້ຊ່າງມັກຈະໃຊ້ຈຽງໂປ້ ຂີດຕາມລ້ອງທີ່ແຕກກ່ອນໃຫ້ເປັນລ້ອງໃຫຍ່ຂື້ນເພື່ອຈະໃຫ້ປູກໂປ້ອັດເຂົ້າຕາມຮອຍແຕກໄດ້ດີ ຈາກນັ້ນກໍ່ໂປ້ປູນໂດຍນຳໃຊ້ຈຽງໂປ້ ແລ້ວຂັດໃຫ້ລຽບ ແລ້ວທາສີທັບ ຖືເປັນວ່າສຳເລັດ

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: foremanblog.com

Posted in ກ່ຽວກັບເຮືອນ and tagged , .