ອາກາດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະສືບຕໍ່ເຢັນໃນຕອນກາງຄືນ ໄປຈົນຮອດວັນທີ 01/03/2017

ລາຍງານສະພາບອາກາດຂອງ ວັນທີ 27/02/2017 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ຕໍ່ຳສຸດ 18 ໍc  ແລະ ສູງສຸດ 30 ໍc  ອິງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ປະກົດຕາມແຜນທີ່ອາກາດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນອາກາດຈະສືບຕໍ່ ເຢັນໃນຕອນກາງຄືນ ຈົນໄປຮອດວັນທີ 01/03/2017.

ລາຍລະອຽດຕາມຮູບພາບດ້ານລຸ້ມນີ້.

ຂໍ້ມູນຈາກເວບໄຊນ໌: weather-forecast

 

Posted in ສະພາບອາກາດ and tagged .