ທ່ານເຄີຍສັງເກດບໍວ່າ ປັດຊະວະ (ຍ່ຽວ) ຂອງທ່ານເປັນສີຫຍັງ

screenshot_20170210_130413

ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າທ່ານຄວນດື່ມນຳ້ໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າໃດທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ໂດຍອິງຕາມພາບຂ້າງທີ່ໃຫ້ມາເຊີ່ງບອກໄດ້ເລີຍວ່າທ່ານຕ້ອງການນໍ້າໃນໜື່ງວັນແມ່ນຫຼາຍປານໃດ.

ຂອບໃຈແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ບໍລິສັດນຳ້ເທີນ 2

Posted in ສາລະໜ້າຮູ້.