ຂໍ້ຕົກລົງການຂາຍເງີນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ – ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຕົກລົງການຂາຍເງີນຕາຕ່າງປະເທດ-01 ຂໍ້ຕົກລົງການຂາຍເງີນຕາຕ່າງປະເທດ-02

Posted in ພັກ-ລັດ and tagged .