ບ້າໄປແລ້ວການທົດສອບສ່ຽງຕາຍດ້ວຍການຍິງປືນເຂ້າປາກຕົນເອງ

ການທົດສອບເຄື່ອງຫຼຸດແຮງດັນລຸກປືນທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຫົວຂອງນັກທົດລອງມຸ່ນຈົນບໍ່ມີບ່ອນເອົາເລີຍຖ້າຫາກເກີດການຜິດພາດ.

ຂອບໃຈແຫລ່ງຂໍ້ມູນຈາກ:

David Blaine Beyond Magic Bullet Catch In The Mouth 2016(youtube)

Posted in ຂ່າວ.