ການສົ່ງເສີມການພັດທະນາທີ່ດິນ ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ມາດຕາ 4. ໃໝ່)

laos-land-law

ອິງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2003 ໃນມາດຕາທີ 4 (ໃໝ່ ) ລະບຸໄວ້ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມພັດທະນາທີ່ດິນວ່າ

“ລັດສົ່ງເສີມທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາທີ່ດິນ ດ້ວຍການວາງນະໂຍບາຍ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕາການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການສືກສາອົບຮັມ ແລະ ການສ້າງຕັ້ງກອງທືນ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງທີ່ດິນ, ການສົ່ງເສີມການລົງທອນ ດ້ານແຮງງານ, ວັດຖຸ, ທືນຮອນ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທີ່ດິນມີຄຸນນະພາບດີ ຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມູນຄ່າເພີ່ມຂື້ນ.”

 

Posted in ເລື່ອງກົດໝາຍ and tagged , .