ຮັບບໍລິການປູກຫຍ້າເດີ່ນບ້ານ.ເດີ່ນຫຍ້າບ້ານພັກ ຫຼື ໂຮງແຮມ ແລະ ສະຖານທີຕ່າງໆ ໂທ 020 28953038

ສຳລັບທ່ານທີ່ຕ້ອງການປູກຫຍ້າເດີ່ນບ້ານ.ເດີ່ນຫຍ້າບ້ານພັກ ຫຼື ໂຮງແຮມ ແລະ ສະຖານທີຕ່າງໆ…(ພິເສດ ຕ່າງແຂວງພວກເຮົາສາມາດປູກໄດ້ “ຈຳນວນຫລາຍ”) ພວກເຮົາປູກຫຍ້າຟາມ ຫຍ້າມາເລ ແລະ ຫຍ້ານວນນ້ອຍ ທ່ານໄດສົນໃຈອິນບ໋ອກມາໄດ້ ຫຼື 020 28953038

Noy Lougaloue's photo.
Noy Lougaloue's photo.
Noy Lougaloue's photo.
Noy Lougaloue's photo.
Noy Lougaloue's photo.
Posted in ອຸປະກອນອື່ນໆ and tagged .